... and your vision becomes reality

Algemene voorwaarden

ALGEMEEN
Artikel 1 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
• Opdrachtnemer: GENERON, gevestigd te Vaals. 
• Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
• Opdracht c.q. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht, waarbij opdrachtnemer zich jegens opdrachtgever verbindt werkzaamheden te verrichten. 
• Bescheiden: alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers.
• Ten aanzien van opdrachten, die gericht zijn op of op enige wijze verband houden met het tot stand brengen van een Transactie, of die ten doel hebben te komen tot een mening, dan wel oordeel over de waarde van een bedrijfsbelang (dit kan onder andere zijn: een onderneming, een deel van een onderneming, een pakket aandelen, losstaande activa en/of passiva, een schade, een claim in de meest algemene zin) alsmede op andersoortige werkzaamheden welke GENERON in opdracht van een Opdrachtgever in het kader van zakelijke dienstverlening, die gericht is op of op enige wijze verband houdt met het waarderen, verricht, zijn aanvullende voorwaarden opgesteld.

TOEPASSELIJKHEID 
Artikel 2 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door opdrachtnemer binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden worden aangegaan, behoudens en voor zover van de inhoud van deze algemene voorwaarden in de overeenkomst wordt afgeweken.
2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zijn overeengekomen. 
3. Eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn ten aanzien van de overeenkomst(en) met opdrachtnemer niet van kracht. De toepasselijkheid daarvan wordt door opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
4. Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de overeenkomst voor het overige in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

AANVANG EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST 
Artikel 3 
1. De overeenkomst wordt gevormd door de algemene voorwaarden tezamen met de opdrachtbevestiging en komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door opdrachtnemer retour is ontvangen en is ondertekend. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. 
2. Indien de overeenkomst mondeling is aangegaan, dan wel indien de opdrachtbevestiging (nog) niet – getekend – retour is ontvangen, wordt de overeenkomst geacht te zijn tot stand gekomen onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op het moment dat opdrachtnemer op verzoek van opdrachtgever met de uitvoering van de overeenkomst is gestart. 
3. De overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan. 
4. Het staat partijen vrij de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen. 
5. Elke overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

MEDEWERKING OPDRACHTGEVER 
Artikel 4 
1. Opdrachtnemer heeft zich te houden aan de relevante onafhankelijkheidsvoorschriften van nationale en internationale regelgevers. Om opdrachtnemer in staat te stellen zich aan de betreffende onafhankelijkheidsvoorschriften te houden, is opdrachtgever verplicht opdrachtnemer tijdig, juist en volledig te informeren omtrent de juridische structuur en de zeggenschapsverhoudingen van (de groep, waartoe) opdrachtgever (behoort), alle financiële en overige belangen en participaties van opdrachtgever, alsmede van alle overige (financiële) samenwerkingsverbanden haar onderneming of organisatie aangaand, een en ander in de ruimste zin des woords. 
2. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van opdrachtnemer te stellen. 
3. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan. 
4. Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn. 
5. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn. 
6. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de naleving van de vigerende privacy wet- en regelgeving bij het verwerken van persoonsgegevens waaronder het aan opdrachtnemer verstrekken en ter beschikking stellen van persoonsgegevens met betrekking tot personen werkzaam bij of voor opdrachtgever, zijn cliënten en/of derden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn. 
7. De uit de vertraging in de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens, zijn voor rekening van opdrachtgever. 
8. Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden, behoudens het bepaalde onder artikel 18 aan deze geretourneerd.

UITVOERING OPDRACHT 
Artikel 5 
1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke personen werkzaam voor of verbonden aan opdrachtnemer de overeenkomst wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door opdrachtgever kenbaar gemaakte eisen zoveel mogelijk in acht. 
2. Alle werkzaamheden die door opdrachtnemer worden verricht, worden uitgevoerd naar zijn beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is er sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van opdrachtnemer. 
3. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van opdrachtgever, te laten verrichten door een door opdrachtnemer aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar het oordeel van opdrachtnemer wenselijk is. Opdrachtnemer is hierbij verplicht de op haar rustende verplichtingen jegens opdrachtgever op te leggen aan door haar eventueel in te schakelen derden. 
4. Opdrachtnemer en personen werkzaam bij/voor of verbonden aan opdrachtnemer voeren de Overeenkomst uit in overeenstemming met de op hen van toepassing zijnde wet- en regelgeving alsmede in overeenstemming met de op hen toepasselijke gedrags- en beroepsregels, welke wet-, regelgeving en gedrags- en beroepsregels onderdeel uitmaken van de overeenkomst. 
5. Indien tijdens de duur van de overeenkomst werkzaamheden worden verricht ten behoeve van het beroep of bedrijf van opdrachtgever welke niet vallen onder de werkzaamheden waarop de overeenkomst betrekking heeft, worden deze werkzaamheden op grond van afzonderlijke overeenkomsten geacht te zijn verricht. 
6. Eventueel in de overeenkomst bepaalde termijnen waarbinnen de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, gelden slechts bij benadering en niet als fatale termijnen. Overschrijding van een dergelijke termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van opdrachtnemer en mitsdien geen grond voor ontbinding van de overeenkomst op. Is opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld. De overeenkomst kan – tenzij uitvoering ontwijfelbaar blijvend onmogelijk is – door opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij opdrachtnemer de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Opdrachtgever kan, bij overschrijding van een dergelijke termijn, wel een nieuwe, redelijke, termijn stellen, waarbinnen opdrachtnemer de overeenkomst, behoudens overmacht, wel uitgevoerd moet hebben. Overschrijding van die nieuwe, redelijke, termijn levert wel een grond op voor ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever. 
7. De uitvoering van de overeenkomst is niet – tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt vermeld – specifiek gericht op het ontdekken van fraude. Indien de werkzaamheden aanwijzingen voor fraude opleveren, zal opdrachtnemer daarover aan opdrachtgever rapporteren. Opdrachtnemer is daarbij gehouden aan de toepasselijke wet- en regelgeving en de door de diverse beroepsorganisaties uitgevaardigde verordeningen en richtlijnen.

GEHEIMHOUDING 
Artikel 6 
1. Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel opdrachtnemer daartoe anders verplicht, zijn opdrachtnemer en de bij hem werkzame of aan hem verbonden personen verplicht tot geheimhouding tegenover derden, ten aanzien van de vertrouwelijke informatie die is verkregen van opdrachtgever. Opdrachtgever kan ter zake ontheffing verlenen.
2. Als niet in strijd geacht zijnde met het bepaalde in artikel 6, is opdrachtnemer gerechtigd tot het vermelden in hoofdlijnen van de verrichte werkzaamheden aan (potentiële) cliënten van opdrachtnemer en slechts ter indicatie van de ervaring van opdrachtnemer. Opdrachtnemer is voorts gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits niet te herleiden tot opdrachtgever, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.
3. Behoudens schriftelijke toestemming van opdrachtgever is opdrachtnemer niet gerechtigd de vertrouwelijke informatie die aan hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval opdrachtnemer of de bij hem werkzame of aan hem verbonden personen optreden in een tucht-, civiele- of strafprocedure waarbij deze van belang kan zijn. 
4. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer, is het opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van opdrachtnemer openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit, geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende werkzaamheden van opdrachtnemer, op opdrachtgever een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of opdrachtgever voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure. Opdrachtgever is hierbij verplicht de verplichtingen op grond van artikel 6 op te leggen aan door hem eventueel in te schakelen derden.

RISICO VAN OPSLAG VAN INFORMATIE 
Artikel 7 
1. De opdrachtnemer is verplicht zorg te dragen voor een zorgvuldige opslag van bescheiden en informatie afkomstig van de opdrachtgever. Behoudens tegenbewijs wordt de opdrachtnemer geacht aan deze verplichting te hebben voldaan. 
2. Behoudens toerekenbare tekortkoming van de kant van opdrachtnemer is het risico van beschadiging of teloorgaan van bij de opdrachtnemer of derden opgeslagen bescheiden en/of informatie uitdrukkelijk voor de opdrachtgever. 

WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS 
Artikel 8 
1. In het kader van de Overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever of in het kader van het voldoen aan wettelijke verplichtingen rustende op opdrachtnemer kan opdrachtnemer persoonsgegevens betreffende opdrachtgever en/of betreffende personen werkzaam bij/voor opdrachtgever verwerken. 
2. In verband met de optimalisering van haar dienstverlening aan opdrachtgever, alsmede in verband met het kunnen benaderen van opdrachtgever en/of personen werkzaam bij/voor opdrachtgever met informatie en met diensten van opdrachtnemer en van derden, kan opdrachtnemer persoonsgegevens verwerken. 
3. Verwerking van persoonsgegevens door opdrachtnemer in het kader van de activiteiten als in dit artikel vermeld, vindt plaats conform de vigerende privacy wet- en regelgeving.

INTERNETGEBRUIK 
Artikel 9 
Tijdens de uitvoering van de Opdracht zullen opdrachtgever en opdrachtnemer op verzoek van één van hen door middel van elektronische mail met elkaar kunnen communiceren. Zowel Opdrachtnemer als opdrachtgever erkennen dat aan het gebruik van elektronische mail risico’s kleven zoals – maar niet beperkt tot – vervorming, vertraging en virus. 
Opdrachtgever en opdrachtnemer stellen hierbij vast jegens elkaar niet aansprakelijk te zullen zijn voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen tengevolge van het gebruik van elektronische mail. Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s. In het geval van twijfel inzake de juistheid van de door opdrachtgever of opdrachtnemer ontvangen mail, is de inhoud van de door de verzender verzonden mail bepalend.

INTELLECTUEEL EIGENDOM 
Artikel 10
1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot de producten van geest welke opdrachtnemer gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de overeenkomst en ten aanzien waarvan opdrachtnemer de auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten heeft of geldend kan maken. 
2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen computerprogramma`s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden, aan derden te verstrekken, te verveelvoudigen, te openbaar te maken of te exploiteren. 
3. Het is opdrachtgever niet toegestaan (hulpmiddelen van) die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer. 
4. Opdrachtgever heeft het recht de schriftelijke documenten te vermenigvuldigen voor gebruik binnen zijn eigen organisatie voor zover passend binnen het doel van de overeenkomst.

HONORARIUM 
Artikel 11 
1. Opdrachtnemer heeft het recht een in redelijkheid vast te stellen voorschot te vragen aan opdrachtgever voor de te verrichten werkzaamheden. Opdrachtnemer kan dit verzoek doen alvorens met de werkzaamheden aan te vangen of een dergelijk verzoek tussentijds tot opdrachtgever richten. Eerst na betaling van het voorschot dan wel verstrekken van zekerheid zal opdrachtnemer de overeengekomen werkzaamheden (verder) verrichten. 
2. Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verrichte werkzaamheden. 
3. Het honorarium van opdrachtnemer kan bestaan uit een vooraf vastgesteld bedrag per overeenkomst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid en is verschuldigd naarmate door opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht. 
4. Indien een per overeenkomst vastgesteld bedrag is overeengekomen, is opdrachtnemer gerechtigd daarenboven een tarief per gewerkte tijdseenheid in rekening te brengen, indien en voor zover de werkzaamheden de in de overeenkomst voorziene werkzaamheden te boven gaan, hetgeen opdrachtgever alsdan eveneens verschuldigd is. 
5. Indien drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt. 
6. Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met verschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt, inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting, per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht.

BETALING 
Artikel 12
1. Betaling van het factuurbedrag door opdrachtgever dient te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan 14 dagen na factuurdatum, in Euro’s, ten kantore van opdrachtnemer of door middel van stortingen ten gunste van een door deze aan te wijzen bankrekening en, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking. Eventuele bezwaren van opdrachtgever tegen de hoogte van de factuurbedragen schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. 
2. Indien opdrachtgever niet binnen de in lid 1 genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever over het gefactureerde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen, tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van opdrachtnemer. 
3. Alle kosten ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van opdrachtgever, ook voor zover deze kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 250. 
4. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te verlangen dat deze (aanvullende) zekerheid stelt in een door opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welken hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar. 
5. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het volledige factuurbedrag.

RECLAME 
Artikel 13 
1. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt. 
2. Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op, behoudens voor zover opdrachtnemer te kennen heeft gegeven dat hij de reclame gegrond acht. 
3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame kan opdrachtgever alsnog de toegezegde prestatie opeisen, indien opdrachtgever de toegezegde prestatie niet opeist heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaalde honorarium. 
4. Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld, vervallen alle rechten van opdrachtgever in verband met de reclame.

OVERMACHT 
Artikel 14 
1. Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt ziekte van werknemers, storingen in het computernetwerk en andere stagnatie in de normale gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. 
2. Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen. 

AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING 
Artikel 15 
1. Voor uitsluitend directe schade van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met dan wel veroorzaakt door niet, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de overeenkomst, is opdrachtnemer slechts aansprakelijk tot een maximum van éénmaal het bedrag van het honorarium (exclusief omzetbelasting) voor de desbetreffende overeenkomst over het laatste kalenderjaar, met een maximum van tienduizend Euro (€ 10.000,-).
2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor: 
• bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door opdrachtgever aan opdrachtnemer,of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van opdrachtgever, waaronder de niet (juiste) naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens door opdrachtgever; 
• bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen (werknemers van opdrachtnemer daaronder niet begrepen), ook indien deze werkzaam zijn bij een met opdrachtnemer verbonden organisatie. Opdrachtnemer bedingt alle wettelijke en contractuele rechten, die hij ter afwering van zijn eigen aansprakelijkheid kan inroepen mede ten behoeve van al degenen die bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken; 
• bij opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte of gevolgschade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever. 
3. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de geleverde prestatie. 
4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden. 
5. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van opdrachtgever, alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van opdrachtgever betrokken zijn, welke direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer in het bijzonder tegen vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds, dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van opdrachtnemer. Het voorgaande is niet van toepassing voor opdrachten tot onderzoek van de jaarrekening, zoals bedoeld in artikel 393 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 
6. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle mogelijke aanspraken van derden, voor het geval opdrachtnemer op grond van de wet en/of zijn beroepsregels gedwongen is de opdracht terug te geven en/of gedwongen wordt medewerking te verlenen aan overheids- instanties, welke gerechtigd zijn gevraagd dan wel ongevraagd, informatie te ontvangen welke opdrachtnemer in de uitoefening van de opdracht van opdrachtgever of derden heeft ontvangen. 
7. Tenzij zulks uitdrukkelijk in de Overeenkomst is bepaald worden door opdrachtnemer geen beleggingsadviezen verstrekt hetgeen tevens inhoudt dat uitingen door opdrachtnemer ter zake van enige organisatie niet kunnen worden opgevat als beleggingsadviezen

VERVALTERMIJN 
Artikel 16 
Voor zover in de Overeenkomst niet anders is bepaald, vervallen de vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens opdrachtnemer in ieder geval ná het verstrijken van één jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens opdrachtnemer kan aanwenden.

OPZEGGING 
Artikel 17 
1. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen de overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang opzeggen. Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is voltooid, is het bepaalde onder artikel 11, tweede lid van toepassing. Daarnaast is opdrachtnemer gerechtigd eventuele door haar geleden schade, die direct voortvloeit uit de opzegging door opdrachtgever in rekening te brengen. 
2. Opzegging dient schriftelijk door middel van een aangetekend schrijven aan de wederpartij te worden medegedeeld. 
3. Indien en voorzover opdrachtnemer de overeenkomst door opzegging beëindigt, is hij gehouden opdrachtgever gemotiveerd mede te delen welke redenen ten grondslag liggen aan de opzegging en al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van de wederpartij eisen. 
4. De kosten die voortvloeien uit werkzaamheden die verband houden met de beëindiging van de overeenkomst door opdrachtgever, zoals het overdragen van informatie en bescheiden, archivering en dergelijke, zullen aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. 

OPSCHORTINGSRECHT 
Artikel 18  
Opdrachtnemer is bevoegd om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan.

HOOFDELIJKE VERBONDENHEID 
Artikel 19
Indien door opdrachtnemer werkzaamheden worden verricht voor (rechts)personen behorende tot een concern of een samenwerkingsverband zijn alle tot dat concern of samenwerkingsverband behorende (rechts)personen jegens opdrachtnemer hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van elkaars respectievelijke declaraties van opdrachtnemer, behalve voor zover het (rechts)personen betreft waarvan het opdrachtnemer bekend is of duidelijk moet zijn dat die geheel buiten de door haar verrichte werkzaamheden staan en evenmin wezenlijke invloed kunnen hebben in het beleid betreffende het gehele concern of samenwerkingsverband.

TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE 
Artikel 20
1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. 
2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer zijn woonplaats heeft. 
3. In afwijking van het bepaalde in lid 2 kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer kiezen voor een andere wijze van geschillenbeslechting.

Contactgegevens

lijntje

Bedrijfsgegevens

KvK: 14130694
BTW: 8221.71.429.B01

Algemene voorwaarden
Scroll naar boven